Usage Statistics for www.imkollektiv.at

Summary Period: May 2022
Generated 23-May-2022 03:42 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2022
Total Hits 19399
Total Files 2852
Total Pages 18156
Total Visits 3184
Total KBytes 176218
Total Unique Sites 1570
Total Unique URLs 43
Total Unique Referrers 3662
Total Unique User Agents 328
. Avg Max
Hits per Hour 35 135
Hits per Day 843 1240
Files per Day 124 194
Pages per Day 789 1153
Sites per Day 68 184
Visits per Day 138 251
KBytes per Day 7662 12536
Hits by Response Code
Code 200 - OK 14.70% 2852
Code 206 - Partial Content 0.02% 4
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 1
Code 302 - Found 74.39% 14430
Code 304 - Not Modified 0.08% 16
Code 404 - Not Found 10.80% 2096

Daily usage for May 2022

Daily Statistics for May 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 954 4.92% 29 1.02% 923 5.08% 136 4.27% 57 3.63% 323 0.18%
2 1141 5.88% 124 4.35% 1092 6.01% 145 4.55% 71 4.52% 5170 2.93%
3 1158 5.97% 123 4.31% 1097 6.04% 180 5.65% 111 7.07% 3932 2.23%
4 1240 6.39% 153 5.36% 1153 6.35% 152 4.77% 91 5.80% 11284 6.40%
5 1112 5.73% 179 6.28% 998 5.50% 171 5.37% 111 7.07% 10569 6.00%
6 569 2.93% 175 6.14% 526 2.90% 188 5.90% 172 10.96% 12047 6.84%
7 471 2.43% 159 5.58% 438 2.41% 48 1.51% 47 2.99% 12272 6.96%
8 489 2.52% 141 4.94% 439 2.42% 169 5.31% 140 8.92% 9889 5.61%
9 856 4.41% 178 6.24% 798 4.40% 122 3.83% 98 6.24% 12536 7.11%
10 1068 5.51% 150 5.26% 1041 5.73% 116 3.64% 57 3.63% 11834 6.72%
11 1167 6.02% 108 3.79% 1120 6.17% 200 6.28% 142 9.04% 6474 3.67%
12 710 3.66% 164 5.75% 674 3.71% 181 5.68% 154 9.81% 9931 5.64%
13 631 3.25% 184 6.45% 578 3.18% 84 2.64% 69 4.39% 12323 6.99%
14 932 4.80% 194 6.80% 855 4.71% 111 3.49% 64 4.08% 12393 7.03%
15 929 4.79% 166 5.82% 891 4.91% 121 3.80% 62 3.95% 11591 6.58%
16 964 4.97% 153 5.36% 901 4.96% 249 7.82% 174 11.08% 10391 5.90%
17 997 5.14% 161 5.65% 887 4.89% 251 7.88% 184 11.72% 10481 5.95%
18 842 4.34% 152 5.33% 793 4.37% 187 5.87% 128 8.15% 10465 5.94%
19 577 2.97% 55 1.93% 539 2.97% 76 2.39% 50 3.18% 1082 0.61%
20 537 2.77% 34 1.19% 513 2.83% 77 2.42% 51 3.25% 98 0.06%
21 876 4.52% 30 1.05% 798 4.40% 118 3.71% 74 4.71% 529 0.30%
22 1030 5.31% 33 1.16% 961 5.29% 145 4.55% 79 5.03% 482 0.27%
23 149 0.77% 7 0.25% 141 0.78% 23 0.72% 20 1.27% 121 0.07%

Hourly usage for May 2022

Hourly Statistics for May 2022
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 30 703 3.62% 4 112 3.93% 28 660 3.64% 307 7063 4.01%
1 36 838 4.32% 4 111 3.89% 32 757 4.17% 269 6188 3.51%
2 31 734 3.78% 6 148 5.19% 28 657 3.62% 341 7849 4.45%
3 31 717 3.70% 5 123 4.31% 29 689 3.79% 345 7933 4.50%
4 30 697 3.59% 5 121 4.24% 28 662 3.65% 314 7224 4.10%
5 34 799 4.12% 4 109 3.82% 31 722 3.98% 297 6825 3.87%
6 33 768 3.96% 4 109 3.82% 32 744 4.10% 314 7220 4.10%
7 35 810 4.18% 5 135 4.73% 33 781 4.30% 338 7777 4.41%
8 37 854 4.40% 5 127 4.45% 35 811 4.47% 314 7232 4.10%
9 36 842 4.34% 5 131 4.59% 34 782 4.31% 315 7247 4.11%
10 37 865 4.46% 6 143 5.01% 35 808 4.45% 319 7339 4.16%
11 33 760 3.92% 5 115 4.03% 30 698 3.84% 332 7643 4.34%
12 34 795 4.10% 5 117 4.10% 32 754 4.15% 336 7738 4.39%
13 40 928 4.78% 5 117 4.10% 37 867 4.78% 299 6880 3.90%
14 35 805 4.15% 5 121 4.24% 33 768 4.23% 336 7725 4.38%
15 37 858 4.42% 4 111 3.89% 36 834 4.59% 357 8207 4.66%
16 43 999 5.15% 5 128 4.49% 40 923 5.08% 342 7856 4.46%
17 35 826 4.26% 4 113 3.96% 33 767 4.22% 306 7047 4.00%
18 33 761 3.92% 5 116 4.07% 31 732 4.03% 349 8026 4.55%
19 35 827 4.26% 5 115 4.03% 34 790 4.35% 340 7826 4.44%
20 34 789 4.07% 5 117 4.10% 31 717 3.95% 336 7730 4.39%
21 33 778 4.01% 4 109 3.82% 31 727 4.00% 297 6842 3.88%
22 38 889 4.58% 4 102 3.58% 34 800 4.41% 282 6478 3.68%
23 32 757 3.90% 4 102 3.58% 30 706 3.89% 275 6323 3.59%

Top 30 of 43 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 1963 10.12% 162845 92.41% /stats/usage_202110.html
2 620 3.20% 400 0.23% /
3 113 0.58% 1000 0.57% /stats/
4 32 0.16% 2456 1.39% /stats/usage_202108.html
5 27 0.14% 2109 1.20% /stats/usage_202111.html
6 11 0.06% 756 0.43% /stats/usage_202201.html
7 10 0.05% 652 0.37% /stats/usage_202112.html
8 8 0.04% 438 0.25% /stats/usage_202109.html
9 8 0.04% 535 0.30% /stats/usage_202203.html
10 8 0.04% 581 0.33% /stats/usage_202205.html
11 7 0.04% 16 0.01% /stats/ctry_usage_202108.png
12 7 0.04% 419 0.24% /stats/usage_202202.html
13 7 0.04% 604 0.34% /stats/usage_202204.html
14 6 0.03% 20 0.01% /stats/daily_usage_202108.png
15 6 0.03% 13 0.01% /stats/hourly_usage_202108.png
16 6 0.03% 17 0.01% /stats/usage.png
17 2 0.01% 5 0.00% /stats/ctry_usage_202109.png
18 2 0.01% 5 0.00% /stats/ctry_usage_202112.png
19 2 0.01% 4 0.00% /stats/ctry_usage_202201.png
20 2 0.01% 7 0.00% /stats/daily_usage_202109.png
21 2 0.01% 8 0.00% /stats/daily_usage_202110.png
22 2 0.01% 4 0.00% /stats/hourly_usage_202110.png
23 1 0.01% 2 0.00% /stats/ctry_usage_202110.png
24 1 0.01% 2 0.00% /stats/ctry_usage_202111.png
25 1 0.01% 2 0.00% /stats/ctry_usage_202202.png
26 1 0.01% 2 0.00% /stats/ctry_usage_202203.png
27 1 0.01% 2 0.00% /stats/ctry_usage_202204.png
28 1 0.01% 2 0.00% /stats/ctry_usage_202205.png
29 1 0.01% 4 0.00% /stats/daily_usage_202111.png
30 1 0.01% 4 0.00% /stats/daily_usage_202112.png

Top 10 of 43 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1963 10.12% 162845 92.41% /stats/usage_202110.html
2 32 0.16% 2456 1.39% /stats/usage_202108.html
3 27 0.14% 2109 1.20% /stats/usage_202111.html
4 113 0.58% 1000 0.57% /stats/
5 11 0.06% 756 0.43% /stats/usage_202201.html
6 10 0.05% 652 0.37% /stats/usage_202112.html
7 7 0.04% 604 0.34% /stats/usage_202204.html
8 8 0.04% 581 0.33% /stats/usage_202205.html
9 8 0.04% 535 0.30% /stats/usage_202203.html
10 8 0.04% 438 0.25% /stats/usage_202109.html

Top 10 of 12 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1963 10.12% 860 59.27% /stats/usage_202110.html
2 620 3.20% 498 34.32% /
3 113 0.58% 52 3.58% /stats/
4 32 0.16% 14 0.96% /stats/usage_202108.html
5 27 0.14% 6 0.41% /stats/usage_202111.html
6 11 0.06% 6 0.41% /stats/usage_202201.html
7 10 0.05% 4 0.28% /stats/usage_202112.html
8 8 0.04% 4 0.28% /stats/usage_202205.html
9 8 0.04% 2 0.14% /stats/usage_202109.html
10 7 0.04% 2 0.14% /stats/usage_202202.html

Top 10 of 12 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1963 10.12% 865 60.24% /stats/usage_202110.html
2 620 3.20% 486 33.84% /
3 113 0.58% 45 3.13% /stats/
4 32 0.16% 9 0.63% /stats/usage_202108.html
5 27 0.14% 8 0.56% /stats/usage_202111.html
6 11 0.06% 6 0.42% /stats/usage_202201.html
7 10 0.05% 5 0.35% /stats/usage_202112.html
8 8 0.04% 4 0.28% /stats/usage_202205.html
9 8 0.04% 3 0.21% /stats/usage_202109.html
10 8 0.04% 2 0.14% /stats/usage_202203.html

Top 30 of 3662 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2614 13.47% - (Direct Request)
2 483 2.49% https://hydraruzxpnew9webes.com
3 453 2.34% https://hydraruzxpnew9webes.com/
4 307 1.58% https://kudx.com
5 298 1.54% https://kudx.com/
6 259 1.34% https://analnoe.com/
7 254 1.31% https://chastnoeporno.su/
8 253 1.30% https://porno-anime.com/
9 242 1.25% https://pornodomashka.com/
10 237 1.22% https://mamashki.net/
11 224 1.15% https://1xbetspain.com/
12 220 1.13% https://librabet-italia.com
13 214 1.10% https://pornocomics24.com/
14 209 1.08% https://maxbet-ro.com/
15 207 1.07% https://1xbetspain.com
16 207 1.07% https://omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5c5.com
17 207 1.07% https://omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5c5.com/
18 199 1.03% https://pornocomix.pro/
19 198 1.02% https://1xbetfrance.net/
20 198 1.02% https://maxbet-ro.com
21 193 0.99% https://librabet-italia.com/
22 191 0.98% https://1xbetfrance.net
23 168 0.87% www.bing.com
24 140 0.72% http://anal-porn.pro/
25 140 0.72% https://incestsex.vip/
26 140 0.72% www.google.com
27 90 0.46% imkollektiv.at
28 78 0.40% https://incestporn.vip/
29 65 0.34% https://www.europeanbusinessreview.com/best-casinos-with-fast-payouts/
30 63 0.32% binance.com

Top 20 of 35 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 5.56% https://linii-rf.ru/joshkar-ola/gruzoperevozki-20-tonn/
2 1 2.78% https://climatville.ru/cases/ofis-na-moskovskom-prospekte/
3 1 2.78% https://climatville.ru/moskva/katalog/kondicionirovanie/split-sistemy/kassetnye-kondicionery/
4 1 2.78% https://climatville.ru/servises/sistemy-ventilyacii-vozduha/montazh-ventilyacii/
5 1 2.78% https://ecopolisrf.ru/balashixa/catalog/pokrytiya-dlya-sportivnyh-ploshhadok/
6 1 2.78% https://ecopolisrf.ru/balashixa/catalog/rezinovaya-plitka/
7 1 2.78% https://fabrica-tumana.ru/lipeck/catalog/uvlazhniteli/vozduha-dlya-doma/
8 1 2.78% https://formula116.com/sprobegom/subaru/1621861502/
9 1 2.78% https://linii-rf.ru/berezniki/perevozka-dlinnomerov/
10 1 2.78% https://linii-rf.ru/bijsk/zakazat-gazel/
11 1 2.78% https://megaplen.ru/
12 1 2.78% https://metalincorp.ru/beloyarskiy/catalog/spetsstal/elektrotekhnicheskaya_stal/
13 1 2.78% https://metalincorp.ru/fyedorovskiy/catalog/tsvetnoy-metalloprokat/bronzovyy_prokat/
14 1 2.78% https://metalincorp.ru/novoagansk/catalog/chernyy_metalloprokat/fasonnyy_prokat_stali/zamknutyy_profil/
15 1 2.78% https://metalincorp.ru/tarko-sale/catalog/nerzhaveyushchaya_stal/nerzhaveyushchaya_drob/
16 1 2.78% https://metalincorp.ru/yugorsk/catalog/splavy/medno_nikelevye_splavy/khromel/
17 1 2.78% https://narcology24.ru/artyom/lechenie-alkogolizma/lechenie-alkogolizma-v-stacionare/
18 1 2.78% https://narcology24.ru/novocheboksarsk/lechenie-narkomanii/ot-alfy/
19 1 2.78% https://narcology24.ru/usole-sibirskoe/lechenie-alkogolizma/lechenie-zhenskogo-alkogolizma/
20 1 2.78% https://narcology24.ru/voronezh/lechenie-igromanii/lechenie-zavisimosti-ot-azartnyh-igr/

Top 15 of 328 Total User Agents
# Hits User Agent
1 786 4.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 768 3.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 731 3.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
4 507 2.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
5 399 2.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
6 396 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
7 394 2.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
8 394 2.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 392 2.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
10 389 2.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
11 385 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
12 380 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
13 380 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
14 378 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
15 376 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36

Usage by Country for May 2022

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 19399 100.00% 2856 100.14% 176218 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23